OPŠTA PRAVILA POSLOVANJA SA POKLON KARTICOM INTERSPORT

Član 1: UVODNE ODREDBE

1.1. Predmet. Opšta pravila poslovanja sa poklon karticom Intersport definišu prava i obaveze koje proističu iz naziva poklon kartica kompanije INTERSPORT CRNA GORA, d.o.o. Nikšić, kao izdavača poklon kartice Intersport (u nastavku “Poklon kartica”).

1.2. Usvajanje opštih pravila. Kupac poklon kartice tj. nosilac prihvatanja i korišćenja poklon kartice, potvrđuje da je upoznat sa ovim opštim pravilima poslovanja sa poklon karticom Intersport (u daljem tekstu “OPŠTA PRAVILA”), koji se u potpunosti slaže i obavezuje da poklon karticu koristi u skladu sa važećim opštim pravilima.

ČLAN 2: POKLON KARTICA

2.1. Generalno. Poklon kartica je dokument u formi plastike, opremljen jedinstvenim identifikacionim brojem (u obliku bar koda i kodiranog u magnetnoj traci ili na neki drugi format/kod koji ga zamjenjuje, u nastavku “ID kod”); koji izdavalac izdaje uz plaćanje u određenim sredstvima plaćanja koja je obavezan da prihvati u skladu sa ovim opštim pravilima, u svim objektima Intersport na teritoriji Crne Gore.

2.2. Izdavač. Izdavač i vlasnik poklon kartica, je Privredno društvo INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, Gojka Garčevića 05, PDV: 30/31-16342-8, PIB: 03104214.

2.3. Prodajna mesta poklon kartice. Fizičko lice (potrošač) može kupiti poklon karticu u svim prodavnicama Intersport (osim u online prodavnici www.intersport.me), na teritoriji Crne Gore.

2.4. Kupovina poklon kartice. Kupovina poklon kartice je moguća u skladu sa važećim načinom plaćanja koji se koristi u Intersport prodavnicama (gotovina, debitne i kreditne kartice, poklon bonovi, čekovi) osim putem administrativnih zabrana. Kupovina poklon kartice gdje se plaćanje vrši poklon bonom je moguće pod uslovom da ne postoje ograničenja u korišćenju poklon bona (primjer korišćenja poklon bona od 10 za kupovine preko 50 eura), kombinovanje iznosa kredita od nekoliko poklon kartica na jednu novu poklon karticu nije dozvoljena. Prodaja poklon kartice moguća je jedino po principu jedna poklon kartica – jedan račun (potvrda o prodaji). Pri kupovini poklon kartice se ne odobravaju posebni popusti.

2.5. Vrijednost poklon kartice. Kada kupujete poklon karticu, možete odrediti vrednost kredita koji se puni na toj kartici, najmanji iznos je od 20 eura, a maksimalni iznos od 1.000 eura. Naknadna dopuna već prodate kartica nije moguća. Kamata na poklon kartici se ne naplaćuje.

2.6. Gotovinska isplata preostalog kredita nije moguća . Poklon kartica ne može biti zamijenjena za gotovinu, niti je moguće dobiti isplatu preostale vrijednosti kredita sa poklon kartice.

2.7. Filijale INTERSPORT. Poklon kartica može da se koristi za plaćanje proizvoda i/ili usluga u bilo kojoj prodavnici Intersport na teritoriji Crne Gore. Poklon kartica ne može da se koristi za plaćanje proizvoda iz online prodavnice INTERSPORT (www.intersport.me). Poklon kartica se ne odnosi na prodavnice INTERSPORT u drugim državama, niti na njihove online prodavnice.

2.8. Plaćanje poklon karticom. ́ Poklon kartica se koristi za jednokratno ili višestruko plaćanje proizvoda i / ili usluga do iznosa kredita na poklon kartici. Sa svakom kupovinom proizvoda i/ili usluga, iznos salda poklon kartice se umanjuje za taj iznos kupovine. U slučaju da je iznos kredita na poklon kartice nije dovoljna za isplatu punog kupovine, razlika se može platiti sa važećim načinom plaćanja koji se koristi u Intersport prodavnicama. U slučaju da je vrijednost kupovine manja od iznosa salda poklon kartice, preostali iznos na poklon kartica se može koristiti za naredne kupovine u toku važenja poklon kartice.

2.9. Prenos poklon kartice. Poklon kartica ne glasi na ime i može se slobodno prenositi, tako da nosilac poklon kartice može prenijeti poklon karticu trećoj strani bez ograničenja. Prenos se vrši izdavanjem poklon kartice. Kako se plaćanje vrši pokazivanjem poklon kartica, donosilac poklon kartica se smatra korisnikom poklon kartica, tako da izdavač poklon kartica prilikom kupovine nije dužan da provjerava identitet donosioca/nosioca poklon kartica.

2.10. Poklon kartica u cilju promocije. Poklon kartice se mogu koristiti kao poslovni poklon, ali ne treba da se koriste u svrhu reklamiranja ili promocije proizvoda i/ili usluga na tržištu od strane bilo koje treće strane (osim izdavaoca), osim ako su prethodno dobili pismenu saglasnost izdavača.

2.11. Troškovi poklon kartice. Izdavač ne naplaćuje nikakve naknade ili troškove izdavanja poklon kartice, za pružanje informacija o važnosti i stanju kredita ili za rješavanje zahtijeva vezanih za poklon karticu.

2.12. Rok važenja. Poklon kartica važi 1 (jednu) godinu od dana kupovine tj. prvog punjenja na poklon kartici. Datum kupovine je naznačen na pakovanju kartica kao i potvrdi kupovine. Naknadne dopune već izdatih kartica nisu moguće. Nakon isteka važenja poklon kartice, obaveza izdavaoca se gasi i eventualni kredit na poklon kartici više nije dostupan.

2.13. Gubitak, kraj ili zloupotreba poklon kartice. Izdavač nije odgovoran za gubitak, krađu ili zloupotrebe poklon kartica i bilo kakvog nastalu štetu koja može nastati zbog neovlašćenog korišćenja poklon kartica. Izdavalac ne vrši zamijenu izgubljenih, zloupotrebljenih ili ukradenih poklon kartica. Izdavalac ne pruža uslugu blokiranja poklon kartice na zahtijev nosioca/donosioca poklon kartice.

2.14. Oštećenje poklon kartice ́ . Nije moguće upisivanje, brisanje ili popravljanje bilo čega na poklon kartici. Poklon kartice ne smiju se preklapati, izlagati prekomjernoj vrućini, ili na drugi način fizički oštetiti ili uništiti. Poklon kartica koja je tako oštećena ili uništena tako da se njegov sadržaj ne može očitati, je nevažeća i izdavač će odbiti da primi i ispuni obaveze iz takve poklon kartice. U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartica, što nije posledica nepravilnog rukovanja, nosilac poklon kartice može tražiti u pisanom obliku njegovu zamijenu, (šalje uključujući i lične informacije) preporučenom poštom na adresu navedenu u članu 2.2.

Član 3: OBAVEZA IZDAVAČA

3.1. Stvaranje obaveze. Obaveza izdavača poklon kartice nastaje kada izdavač prihvati plaćanje za poklon karticu i obrađuje poklon karticu.

3.2. Garancija. Izdavač ne garantuje kredit na poklon kartici.

3.3. Baza podataka. Izdavač poklon kartica drži u svom računarskom sistemu bazu podataka o svim transakcijama koja su sprovedena sa svakom poklon karticom (ID kodom), u prodavnici u kojoj se transakcija dogodila, vrstu i iznos transakcije, datum i tačno vrijeme transakcije sa ciljem pružanja preciznog pregleda stanja kredita na poklon kartici. Baza podataka je sistematski zaštićena.

3.4. Privremeno odlaganje obaveza izdavača. Poklon kartica je povezana sa Internet pristupom baze podataka izdavača. U slučaju kvara ili lošeg funkcionisanja informacionog sistema (npr tehnički problemi, kao što su neuspijeh telekomunikacionih linija, itd.), izdavač nije obavezan da prihvati poklon karticu kao način plaćanja za kupovinu proizvoda i/ili usluge dok se ne srede tehnički uslovi.

3.5. Prestanak obaveza. Obaveza izdavača poklon kartica prestaje nakon isteka roka važenja poklon kartica ili kada je kartica nevažeća iz razloga navedenih u ovim opštim pravilima.

Član 4: PRAVA NOSIOCA POKLON KARTICE

4.1. Pokazivanje poklon kartice. Obaveza nosioca poklon kartica počinje pokazivanjem kartice na blagajni kao način plaćanja prilikom kupovine proizvoda i/ili usluga. Nosioca poklon kartice nije obavezno identifikovati od strane izdavača poklon kartica.

4.2. Skladištenje i poslovanje. Vlasnik poklon kartice je odgovoran za pažljivo čuvanje poklon kartice. Poklon kartice nisu moguće zamijeniti u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja. Vlasnik je dužan da upravlja poklon karticom u skladu sa važećim propisima i ovim opštim pravilima. Vlasnik poklon kartice dužan je da vodi evidenciju o periodu važnosti poklon kartice i iznosa kredita na poklon kartici.

4.3. Informacije o važenju i iznosu kredita. Vlasnik poklon kartice može provjeriti važnost (trajanje) poklon kartice i iznos kredita na poklon kartici pokazujući poklon karticu na blagajni u prodajnim mjestima INTERSPORT (osim u online prodavnici Intersport.me) na teritoriji Crne Gore.

Član 5: POMOĆI PREPORUKE

5.1. Reklamacija poklon kartice. Za podršku, sva pitanja (u vezi sa važnosti (trajanjem), stanjem kredita itd), prigovore, primjedbe, sugestije ili druge zahtijeve u vezi sa izdavanjem i korišćenjem poklon kartice, obratite nam se putem:

  1. a) imejl podrska@intersport.me
  2. b) poštanskom pošiljkom na INTERSPORT Crna Gora, Gojka Garčevića 05, 81400 Nikšić.

5.2. Reklamacija kupljenih proizvoda/usluga. Sve reklamacije kupljenih proizvoda i/ili usluga koji su plaćeni poklon karticom, mogu se podnijeti u samim prodavnicama Intersport gde je kupljen taj artikal. U slučaju opravdanih reklamacija, kupcu se vraća gotov novac.

Član 6: OSTALE ODREDBE

6.1. Pravo. Opšta pravila se regulišu i tumače u skladu sa propisima Crne Gore.

6.2. Rješavanje sporova. Svaki spor koji proističe iz ili u vezi sa kupovinom, poslovanjem ili valjanošću poklon kartice obavezuje stranke da ih riješe mirno i sporazumno i sa ciljem postizanja obostrano zadovoljavajućeg rješenja. Ako to nije bilo moguće, ugovorena je nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda u Podgorici za rješavanje sporova.

6.3. Promjene opštih pravila. Izdavalac zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da modifikuje ova opšta pravila u bilo kom trenutku (periodično) bez ikakvog prethodnog obavještenja. Smatra se da je nosilac poklon kartice za promjenu opštih pravila obaviješten na dan objavljivanja novih, izmijenjenih opštih pravila na web-stranici izdavaoca.

6.4. Objavljivanje i važnost opštih pravila. Opšta pravila objavljena su na web-stranici www.intersport.me i dostupna su u prodavnicama Intersport na teritoriji Crne Gore.